Metode

Alle tilbud under kollegiet arbejder ud fra anbefalingerne i Regeringens Hjemløsestrategi, hvori det overordnede princip er ’Housing first’.

I Housing first tilgangen ses tidlig stabilisering af den hjemløses boligsituation kombineret med individuel social støtte som et vigtigt element i en recovery-proces. Den individuelle støtte forsøges opnået gennem en række støtteforanstaltninger, fx praktisk botræning, hjælp til at håndtere kontakt til offentlige myndigheder, stabilisering af økonomi, behandlingstilbud og lignende. Det vægtes i den forbindelse højt, at indsatsen bliver helhedsorienteret og sammenhængende rettet mod den enkeltes konkrete behov.

Housing First tilgangen står i modsætning til den såkaldte trappetrinstilgang/ Housing Ready tilgang, hvor den hjemløse skal kvalificere sig til en bolig ud fra motivation, parathed og bo evne, og hvor egen bolig er sidste trin på trappen.

Med afsæt i Housing First tænkningen arbejdes der med CTI metoden (Critical Time Intervention), som også er recovery-orienteret og fokuserer på at sætte borgeren i stand til selv at handle og opnå kontrol over eget liv.

I CTI metoden støttes borgeren i at nå egne mål i en periode på ni måneder, fordelt på tre faser:

                             Fase 1: Overgang til egen bolig
                             Fase 2: Afprøvning i egen bolig
                             Fase 3: Overdragelse af støtte

CTI indsatsen har til hensigt at øge borgerens muligheder for at fastholde egen bolig ved at:

                             • styrke borgerens sociale kompetencer og ressourcer
                             • styrke borgerens sociale og familiære netværk
                             • styrke borgerens integration i lokalsamfundet

Indsatsens intensitet aftager for hver fase således at ansvar og opgaver langsomt overdrages til borgeren og/eller dennes netværk.